Fins

Difundir prácticas educativas e propostas metodolóxicas activas acordes co desenvolvemento.

Organizar formacións e compartir boas prácticas entre o profesorado e centros educativos co fin de conseguir unha educación de calidade.

Sensibilizar á sociedade en aspectos relacionados coa infancia.

Promover unha educación que permita transformar a escola co fin de transformar a sociedade.

Back To Top